Jdi na obsah Jdi na menu
 


Třídní schůzky

 

Zápis z třídních schůzek třídy 2. A konaných dne 18. 11. 2019

Třídní učitel: Mgr. Martina Petrželová                                          

Informace z vedení školy:

 1. Volba doplňovatele a ověřovatele zápisu.

Zvolen: Žaneta Kysilková

 1. Výstavba 2. stupně ZŠ již započala, z tohoto důvodu se ke vstupu do školy používá jen zadní vchod od školní jídelny. Informace související s organizací výuky byly již sděleny vedením školy přes KD a emailem. Vedení školy apeluje na zvýšenou bezpečnost a žádá rodiče, aby z důvodu bezpečnosti nevjížděli automobily na parkoviště u jídelny.  Z důvodu nedostatku vhodné odkládací plochy není vhodné, aby děti jezdily do školy na kolech a koloběžkách. Podrobné informace k aktuálnímu stavu výstavby II. stupně sdělil starosta MČ na schůzce v tělocvičně školy dne 18. 11. 2019. Školní rok bude ukončen 23. 6. 2019.

Připomínky ANO NE

 1. Dne 4. 12. 2019 dojde k dlouhodobé odstávce elektrického proudu (7:00-15:00). Jídelna bude vařit jen jedno jednoduché jídlo. Vedení školy řeší náhradní program (kino), školní družina funguje bez omezení. Případné změny v organizaci kroužků sdělí vedoucí kroužku s předstihem emailem.
  Připomínky ANO NE
 2. V 2. pololetí dojde z důvodu výstavby II. stupně v organizaci kroužků ke změnám – ukončení dříve než v květnu, změna učebny nebo i náplně kroužku. Vše bude včas oznámeno.

Připomínky ANO NE

 1. Vedení školy více využívá ke komunikaci hromadnou emailovou korespondenci, komu emaily nechodí, ať ZŘŠ oznámí emailovou adresu.
  Připomínky ANO NE
 2. Z organizačních důvodů byl letošní Bookfair zrušen.
  Připomínky ANO NE
 3. Sběr papíru:

20. 11. - 15:30 – 16:30 hod.

21. 11. - 7:00 – 7:55; 15:30 – 16:30 hod.

22. 11. - 7:00 – 7:55

Sběr se vybírá ve svázaných asi 5 kg balících u vjezdu na parkoviště u tělocvičny z ulice Otevřená, zodpovídá p. uč. Teplá.

Připomínky ANO NE

 

Informace třídního učitele:

 

 1. Postihy za zapomínání (za každé čtvrtletí):

5 zapomenutí – poznámka do KD

10 zapomenutí – napomenutí třídního učitele

15 zapomenutí – důtka třídního učitele

20 zapomenutí – důtka ředitelky školy

2. a 3. stupeň z chování je obvykle udělován za závažnější přestupky – školní řád.

Připomínky ANO NE

 1. AKCE: 

21. 11.Nekuřácký den – třídní systém, oběd 11.35.

4. 12.Kino

5. 12.Mikuláš – třídní systém, školní družina – výlet do Strážnice.

17. 12.Bystrouška 2. A, 80 KČ

18. 12.Hasík: 2. A

6. 1. Florbalový turnaj tříd ve škole

10. 1.Divadlo Radost „ O líné babičce“, 80 Kč

 1. Sešit Čtení/Sloh: 1x za měsíc donesou ke kontrole a dopsání přečtených knih do Čtenářského listu.
 2. Věnovat péči domácí přípravě – hlasité čtení, psaní diktátů, opisů, přepisů. Počítání do 20 s přechodem bez názorných pomůcek.
 3. Vánoční besídka – informace. Dáreček - dvojice.
 4. Škola v přírodě – záloha 2500 Kč se bude platit v únoru, info web.
 5. Elektronická žákovská knížka – 1x týdně kontrola
 6. Omlouvání dětí  - ŽK, email, sms. Vždy zapište i do KD – Omluvný list.
 7. Prostor na dotazy: Sbírá se pomerančová kůra?
 8. Vybíráme 300 Kč /divadlo, kino, Bystroušky....
 9. Individuální pohovory s rodiči.

 

Zápis z třídních schůzek konaných dne 9. 9. 2019

Informace z vedení školy:

 1. Nový systém zápisu třídních schůzek, volba zapisovatele.

Zvolen: p. Tieftrunk

 1. Výstavba 2. stupně ZŠ: Výstavba započne během školního roku 2019/2020. K 1. 9. 2020 by měl být zkolaudován pavilon pro výuku 6. tříd. Během jara a léta 2020 přijme škola organizační opatření. Je velmi pravděpodobné, že z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví budeme končit již 23. 6. 2020.

Od začátku června bude výuka probíhat co nejvíce mimo budovu školy (školy v přírodě, exkurze, výlety apod.). Přibližně v pololetí bude zřizovatelem školy svolána mimořádná třídní schůzka všech zákonných zástupců žáků, kde budou sděleny další informace.

Připomínky NE

 1. Nová koncepce domácí přípravy – na webu školy.  Hlavní změna: zadávání domácích úkolů již nebude vázané na den v týdnu.

Připomínky NE

 1. Změna v termínu známkování, známkuje se od počátku výuky dle rozvrhu.

Připomínky NE

 1. Na konzultační hodiny učitelů je třeba se předem objednat, aby byl pedagog v danou chvíli opravdu dostupný (jiná konzultace, lékař, školení apod.)

Připomínky NE

 1. K omlouvání žáků se využívá pouze omluvný list v kontaktním deníku, elektronická omluvenka má jen informační charakter. Podepsat, případně vyplnit v KD str. 2, 9, 10, 70, pravidelně sledovat a podepisovat zapomínání žáků (zezadu KD).

Připomínky NE

 1. Sběr papíru:

18. 9. - 15:00 – 16:30 hod.

19. 9. - 7:00 – 7:55; 15:00 – 16:30 hod.

20. 9. - 7:00 – 7:55

Sběr se vybírá ve svázaných asi 5 kg balících u zadního vchodu u jídelny, zodpovídá

p. uč. Teplá.

Připomínky NE

 1. Přihlašování do kroužků bude spuštěno elektronicky 16. 9. ve 20:00 na webu školy. Přednost mají žáci 3. ročníku, protože nemají ŠD.

Připomínky NE

 1. Je nutné, aby byli žáci nejpozději v 7:45 ve škole, za pozdní příchody hrozí kázeňský postih dle školního řádu. Pozdní příchody eviduje p. školník.

Připomínky NE

 1. Výuka náboženství začne 16. 9. Zájemci kontaktují přímo p. faráře Bůžka.

1. - 2. třídy – 14:45 – 15:30

3. - 5. třídy – 13:30 – 14:15

Připomínky NE

 1. Kvůli výstavbě 2. stupně proběhnou školy v přírodě v prvních dvou červnových týdnech, ŠvP Chorvatsko nebude. Připomínky NE
 2. V rámci Školního poradenského pracoviště funguje mimo jiné metodik prevence – Lenka Staníčková, řeší případy rizikového chování žáků (vztahy ve třídě, šikana, kyberšikana, závislostní chování, agresivní chování, vandalismus, záškoláctví atd.). V případě potíží je možnost kontaktovat metodika prevence emailem nebo osobně ve středu od 13.30 do 14. 15h. Kontakt najdete na webových stránkách školy. Preventivní program školy bude k nahlédnutí od konce září na vrátnici, kde se můžete seznámit s přehledem plánovaných preventivních aktivit.

 

Informace třídního učitele:

 1. Přivítání paní asistentky Anny Novotné a vítám rodiče dětí - Líza Kroka a Michal Sedláček.
 2. Rodiče byli seznámeni se systémem komunikace. Třídní učitel používá ke komunikaci email, kontaktní deník žáků a web třídy. Domácí úkoly píšeme do KD i na web.

Připomínky NE

 1. V tomto školním roce budeme zase používat webové stránku pro naši třídu, kde budeme vkládat důležité informace, domácí úkoly, v pátek učivo pro nemocné žáky a vkládat fotky z akcí.

Připomínky ANO NE

 1. Aktualizace údajů do školní matriky – seznam žáků.

Připomínky NE

 1. Kontaktní deníky – 2. třídy 25 Kč, pomůcky pro 2. ročník  290 Kč.

Připomínky NE

 1. 2. třídy – přístup do el. žákovské knížky proti podpisu.  Registrace ŽK je popsaná na webu školy. Pokud někdo nemá přístup k internetu, nahlásí se tř. učitelce.
 2. 2. třídy – divadlo Radost 16. 9. – představení Jája a Pája, cena 80 Kč + doprava MHD.
 3. 2. třídy AJ divadlo 24. 9., cena 70 Kč + doprava.

Připomínky ANO NE

 1. Škola v přírodě – chata Orientka, Jeseníky, Agentura STAN – cena asi 4000 Kč + doprava. Termín: pondělí 8. 6. – 12. 6. 2020.

Připomínky NE

Máme zájem jet na školu v přírodě do Chorvatska. Jelo by nás 24. Paní učitelka zjistí, zda můžeme jet a jaké jsou podmínky. Jestli by se nejelo, 25 žáků souhlasí, aby se jelo na ŠVP do chaty Orientka.

 1. Věnovat péči domácí přípravě – hlasité čtení, psaní diktátů, opisů, přepisů, počítání do 20 s přechodem.
 2. Čtenářská soutěž – čtenářský strom.
 3. Čtenářský list – dostanou během týdne -  zapisovat každý den, kolik stran a jak dlouho četli.
 4. Prostor na dotazy:

 

 1. Individuální pohovory s rodiči:

 

 

Třídní schůzky 17. 6. 2019

 • Přivítání s rodiči
 • Výskyt vší ve škole – pravidelná kontrola.
 • Ztráty a nálezy – rozebrat si ve vestibulu školy.
 • Sběr papíru:

 19. 6. - 7:00 – 7:55; 15:00 – 16:30 hod.
20. 6. - 7:00 – 7:55; 15:00 – 16:30 hod.

 • Nahlásit přestup na jinou školu tř. učitelce a paní ředitelce.
 • Učebnice do 2.třídy dostaneme až v září.
 • Pomůcky do 2.třídy:  nakupuje paní učitelka ( sešity, výkresy, barevné papíry, papíry na kopírování, papírové ručníky…) Děti dostanou zpět krabičky na VV a PV – potřeba omýt a dokoupit to, co chybí.
 • Výběr peněz: 870 Kč ( Kdo jde na všechno) + fotky

Výlet do Bošovic na papouščí farmu 250 Kč

Koncert ve škole 50 Kč

Fotky 50 Kč ( 30 Kč za třídu a 20 Kč za skupinku).

Permonium: 170 + 110 oběd+ 60 lanovka od 6 let + bus asi 230 Kč. Celkem 570 Kč

Na Bošovice nejde: Tomáš, David, Verča, Míša K., Sofinka?

 

Na Permonium nejde: Kuba, Tomáš, Dominik, David, Verča, Míša K., Sofinka?

 

Akce:

 • 18.6. Koncert v tělocvičně
 • 19.6.  Anglický projektový den – Austrálie
 • 21.6. Sportovní odpoledne 15.00 – 18.00.
 • 21.6. 1.A,1.C – Návštěva ZOO
 • 25.6. 1.A Permonium
 • 26.6.  1.třídy – Výlet do Bošovic

Informace třídního učitele:

 • Poděkování rodičům za domácí přípravu dětí.
 • Veškeré informace jsou na webu, každý den je aktualizujeme. Prosím sledujte každý den.
 • Vedení dětí k samostatnosti při chystání pomůcek.
 • Čtvrtletní testy k nahlédnutí.
 • Úkoly na prázdniny:
 • psát „ Prázdninový deník“. – 1 informace za týden.
 • přečíst 1 knihu, kterou donesou v září do školy.
 • ústně procvičovat matematiku – zrychlovat.

 

Třídní schůzky 15. 4. 2019

 • Přivítání s rodiči
 • Výskyt vší ve škole – pravidelná kontrola.
 • Ztráty a nálezy – rozebrat si ve vestibulu školy.
 • Dne 2. a 3. Května 2019 (čtvrtek a pátek) bude ředitelské volno z důvodu technického předělávání ve vývařovně.
 • Sběr papíru – web
 • Sběr pomerančové kůry byl ukončen.
 • Omlouvání žáka na týden – s týdenním předstihem dát paní ředitelce k podpisu.
 • Co nejdříve si objednat obědy na květen, paní vedoucí Drozdová jde na operaci. Z toho důvodu bude v červnu pouze 1 jídlo.
 • V rámci řádného vyučování nabízíme žákům preventivní vyšetření týkajícího se: špatného držení těla, analýze postoje, vyšetření na podoskopu. Kdo má zájem, vyplní souhlas k vyšetření dítěte.

Akce:

 • 24.4. Den Země – třídní systém
 • 16.5. Sportovní den pro děti – PdFMU
 • 24.5. Volby – bude třídní systém
 • 7.6. Focení tříd

Informace třídního učitele:

 • Poděkování rodičům za domácí přípravu dětí.
 • Veškeré informace a domácí úkoly jsou na webu třídy.
 • Vedení dětí k samostatnosti při chystání pomůcek.
 • Učivo: ČJ – čtení každý den!

Čtenářská soutěž probíhá do června!

Psaní – píšeme opisy, přepisy, diktáty.

M – začínáme počítání s přechodem přes desítku. Důležité trénovat rychle rozklady čísel do deseti!

 • Čtvrtletní testy k nahlédnutí.

DOTAZ: Zda 17.6. můžeme začínat třídní schůzky v 16.00 hodin a pak se všichni odebrat na opékání špekáčků.???

 

Třídní schůzky 21. 1. 2019

 • Přivítání s rodiči
 • Výskyt vší ve škole – pravidelná kontrola.
 • Ztráty a nálezy – rozebrat si ve vestibulu školy.
 • 31. 1. 2019 bude třídní systém, žáci dostanou výpis vysvědčení. Tento den domlouváme besedu s vodiči asistenčních psů.
 • Pololetní prázdniny 1. 2. 2019 v pátek
 • Jarní prázdniny 11. – 15. 2.2019
 • Den otevřených dveří 26. 2. 2019
 • Zápis do 1. tříd bude 4. – 5. dubna 2019
 • Toto pololetí se odhlásilo z logopedického kroužku hodně dětí, bohužel i ti, kteří to stále potřebují. Prosím zvažte, zda nebude vaše dítě pokračovat.  Prosím o nahlášení, kam jinam chodí.
 • Pokud budete žádat paní ředitelku o uvolnění z vyučování na ozdravný pobyt nebo rekreaci (5 a více dní), musíte dát žádost paní ředitelce minimálně týden dopředu. Letos je velký nárůst těchto uvolnění. Zákonný zástupce odpovídá za probírané učivo ve škole v době nepřítomnosti žáka. Po návratu do školy je bráno jako v běžném režimu.

Akce:

 • Stále pokračuje sběr papíru a bude přistaven kontejner 23. 1. – 25. 1. 2019. Více informací na hlavním webu.
 • Začne sběr pomerančové kůry. Musí být pořádně vysušená, bez dužniny a v papírovém pytlíku. Podepsat a zvážit doma. Sběr bude probíhat do konce března.
 • 28. 1. v pondělí pojedeme do hvězdárny na program: Se zvířátky o vesmíru.

 

Informace třídního učitele:

 • Informace o platbě pomůcek pro prvňáčky. Cena 521 Kč/ žáka. Prosím zaplatit do konce ledna.
 • Poděkování rodičům za domácí přípravu dětí.
 • Veškeré informace a domácí úkoly jsou na webu třídy.
 • Vedení dětí k samostatnosti při chystání pomůcek.
 • Učivo: ČJ – čtení každý den!

Čtenářská soutěž od února!

Psaní – budeme psát více opisy, přepisy, diktáty.Děti

píšou perem, pero vybírejte vždy s dítětem.

M – rozšíříme číselný obor do 20. Zatím tolerujeme

používání prstů, ale postupně budeme zrychlovat a

prsty zrušíme.

Opravy: zatím nepoužíváme zmizík, opravujeme obyčejnou tužkou.

 • Pololetní testy k nahlédnutí.

 

 

Třídní schůzky 19. 11. 2018

 • Přivítání s rodiči.
 • Poděkování za příspěvek na adopci zvířete. Vyhrálo zvíře MARGAY.
 • Výskyt vší ve škole ve všech třídách – vše vyčistit, nechat dítě doma 3 dny a sledovat doma, kúra se po 7 dnech opakuje.
 • Omlouvání žáků do 3 kalendářních dnů – rodič je povinen si vyžádat učivo u vyučujícího.
 • Časté zapomínání čipů na oběd – kdo ho nemá, půjde na konec řady. Z organizačních důvodů, vyhledávání brzdí provoz.
 • Ztráty a nálezy – rozebrat si oblečení ve vestibulu školy.
 • Book fair – prodej anglických knih ve vestibulu školy.
 • Informace o dostavbě školy.
 • Škola v přírodě IGRANE – Chorvatsko: termín 22. 5. – 2. 6. 2019, cena 5450 Kč, je možno cestovní pojištění za 240 Kč/os. Spuštění přihlášení bude v pondělí 26. 11. 2018 v 20. 00 hodin.
 • Objednávka knih do 25.11.
 •  
 • V termínu 21. 11. – 23.11. 2018 proběhne ve škole sběr papíru:
  21.11. - 15:00 - 16:30 hod.
  22.11. - 7:00 – 7:55; 15:00 – 16:30 hod.
  23.11. - 7:30 – 7:55 hod.
  Sběr papíru má na starost p. uč. L. Teplá, která si bude sběr řídit a zapisovat odevzdané množství.
 • 22. 11. v 17.00 přednáška: Nebezpečí na internetu. 
 • 29. 11. Den KOMETY: trička, dresy, šály  Kometa  (kdo nemá, bude mít něco modrého nebo bílého na sobě). Dopoledne se budeme fotit v malé TV s pohárem a v 14.00 – 15.00 bude beseda s Michalem Gulašim. Jsou pozváni i rodiče. Bude to ve velké tělocvičně.
 • 29. 11. Školní kolo pěvecké soutěže.
 • 29.11. Mikulášský výlet se školní družinou.
 • 5.12. Mikuláš ve škole – třídní systém.
 • 8. 12. Vánoční dílničky
 • 17.12. Bystrouška – vánoční program 1. A + 1. B
 • 11. 12. Vánoční koncert v kostele
 • 12. 12. Vánoční koncert ve škole – ZUŠ
 • 13. 12. Bystrouška – vánoční program 1. C
 •  
 • 19.12. Antarktida – EVVO – výukový program ve škole
 • 21. 12. Besídka ve třídě – třídní systém.
 • 22. 12. – 2. 1. 2019 Vánoční prázdniny.
 • 3. 1. 2019 Příchod do školy v novém roce.

Informace třídního učitele:

 • Poděkování rodičům za domácí přípravu dětí.
 • Domácí úkoly a veškeré informace jsou na webu třídy. Každý den sledujte tyto stránky.
 • Vedení dětí k samostatnosti při chystání pomůcek na další den. Prosím, ať nosí jen věci podle rozvrhu.
 • V září proběhl adaptační pobyt v Jeseníkách, děti to zvládly skvěle. Proto už nepojedeme v letošním školním roce na školu v přírodě. Místo toho pojedeme na výlet, zúčastní se sportovního dne a jiné.
 • Dnes proběhlo vánoční focení. Pokud se vám fotografie nebudou líbit, můžete je vrátit nebo zaplatit 270 Kč.
 • Pomůcky do první třídy – dosud nemáme fakturu. Každý prvňáček má nárok na příspěvek 200 Kč, zbytek doplatí rodiče. Jakmile dostaneme fakturu, na webu dáme veškeré informace.
 • Učivo: ČJ – čtení každý den ( pozor na opakování slabik ve větách, tiché čtení). 

Malé sešity nosit každý den. Procvičovací písanka – 2 razítka.

M: další díl – rozšíření číselné řady do 10.

 • Čtvrtletní práce k nahlédnutí.